Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2019-03-27T13:24:27+00:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 4Horse

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. J.J. Crawford h.o.d.n. 4Horse: paardenmasseur en de gebruiker van deze algemene voorwaarden: 4Horse gevestigd in Schalkhaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72176261;
b. overeenkomst: de overeenkomst tussen 4Horse en de cliënt;
c. cliënt: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met 4Horse;
d. het paard: het paard of de pony die de massagebehandelingen ondergaat van 4Horse;
e. massage: de massage van het/de paard(en) door J.J. Crawford of een medewerker van 4Horse volgens de Jack Meagher Methode
f. website: de website www.4horse.nl die door 4Horse wordt beheerd, waar deze voorwaarden op te vinden zijn.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen 4Horse en de cliënt en op iedere behandeling door 4Horse met het paard.
2.2 Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 4Horse vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4 4Horse heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de cliënt na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
2.5 Indien 4Horse niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 4Horse in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod, offertes en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is 4Horse daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht 4Horse niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website binden 4Horse niet.
3.6 4Horse heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
3.7 Bij een behandeling op locatie die verder is dan 15km vanaf Schalkhaar, zal er €0,25 excl. btw per extra kilometer in rekening gebracht.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat:
a.de cliënt akkoord is gegaan met de offerte van 4Horse; of
b.  de cliënt op enige andere wijze, bijvoorbeeld via de e-mail, uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van 4Horse.
4.2 Nadat de overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, stuurt 4Horse de cliënt onverwijld een bevestiging via de e-mail.
4.3 Indien de cliënt geen bevestigings e-mail van 4Horse heeft ontvangen of indien de bevestigings e-mail de reservering van de cliënt niet correct weergeeft, dan dient de cliënt zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 4Horse.
4.4 Op basis van de wettelijke uitzondering is het herroepingsrecht niet van toepassing.

5. Annulering overeenkomst en verplaatsen van een afspraak
5.1 De cliënt kan de gehele overeenkomst tot twee weken voor de eerste behandeling kosteloos annuleren.
5.2 Annulering van de gehele overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.3 Een enkele afspraak voor een behandeling kan tot 24 uur voor aanvang van de behandeling kosteloos worden geannuleerd en verplaatst. Wordt er later geannuleerd zal de behandeling in rekening worden gebracht.

6. Betaling
6.1 De overeenkomst die tot stand is gekomen, dient per factuur betaald te worden. De cliënt dient de van 4Horse ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
6.2 Indien binnen 30 dagen na de factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, dan is de cliënt een rente gelijk aan de wettelijke rente (bij een consument) en handelsrente (bij geen consument) verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die 4Horse in het kader van een toerekenbare tekortkoming van de cliënt maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door de cliënt aan 4Horse worden vergoed. Indien de cliënt een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de Wet Incassokosten vastgesteld.
6.3 Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al meldt de cliënt, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van 4Horse op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 4Horse voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
7.2 4Horse bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.


8. Verplichtingen van de cliënt voorafgaand aan een behandeling
De cliënt dient ervoor zorg te dragen dat: het paard in de stal staat, zandvrij is, er geen vliegenspray op het paard gebruikt is en dat het paard niet kort van te voren getraind of naar buiten geweest is(>8 uur). Slechts in overleg met 4Horse kan van deze 8 uur worden afgeweken. Voldoet de cliënt niet aan voornoemde, dan is 4Horse gerechtigd de massage op te schorten, waarbij wel de overeengekomen prijs voor de afgesproken behandeling in rekening gebracht zal worden aan de cliënt.

9. Aansprakelijkheid en verjaring
9.1 4Horse kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10;
b. enige daad of nalatigheid van de cliënt of acties van het paard.
9.2 4Horse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 4Horse is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 De cliënt is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht door zijn paard aan derden tijdens de behandeling.
9.4 4Horse kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken, ander lichamelijk letsel, schade ten gevolge van dood of letsel aan het paard, die ontstaan is tijdens de massage door 4Horse, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van 4Horse die niet kan worden uitgesloten.
9.5 De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedrag- en veiligheidsregels die worden gegeven door 4Horse. Indien de cliënt weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de cliënt verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
9.6 4Horse is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, reputatieschade, etc.
9.7 Indien 4Horse aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van 4Horse in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van 4Horse beperkt tot het bedrag dat de cliënt aan 4Horse betaald heeft voor de massagebehandelingen van het paard.
9.8 Alle rechtsvorderingen dient de cliënt binnen 1 jaar in te stellen als de cliënt niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van 4Horse. Handelt de cliënt niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
9.9 Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens 4Horse gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens 4Horse handelt, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 4Horse daardoor direct of indirect ontstaan.

10. Overmacht
10.1 4Horse is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van een of meerdere personen die namens 4Horse de overeenkomst uitvoeren, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, technische storing, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop de 4Horse geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
10.3 Indien er sprake is van overmacht, dan heeft 4Horse het recht de overeenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de eventueel reeds betaalde prijs door 4Horse aan de cliënt terugbetaald.

11. Ontbinding
11.1 4Horse kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden indien de cliënt zijn verplichtingen jegens 4Horse niet nakomt en de cliënt geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de cliënt een redelijke termijn wordt geboden om alsnog na te komen. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is.
11.2 4Horse is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 4Horse is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd of er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen.

12. Verwerking persoonsgegevens
4Horse verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent privacy.

13. Klachten
13.1 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de cliënt schriftelijk of via de e-mail bij 4Horse te worden ingediend binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
13.2 De cliënt dient 4Horse de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat 4Horse overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat 4Horse erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op de overeenkomst tussen 4Horse en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechtbank(rechtbank Overijssel) in de vestigingsplaats van 4Horse is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De cliënt zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat 4Horse zich schriftelijk jegens de cliënt op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.